لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

نحوه تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت


کرج ثبت در این مقاله برآنست تا در مورد نحوه تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مطالبی را ارائه نماید مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اعضا هیئت مدیره معمولا بدین صورت انتخاب می شوند که سیاست گذاری و تصمیم گیری های بزرگ سازمان را بر عهده گیرند. هرکدام از اعضا هیئت مدیره خود نماینده شرکت نیز محسوب می شوند . بدین صورت که از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند . یکی از ارکان اصلی و اجرایی هیأت مدیره می باشد .که در جهت تصمیم گیری در مورد مسائل شرکت و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت هم چنین اختیاراتی که در اساسنامه می باشد را بر عهده دارد . از وظایف اصلی هیأت مدیره انتخاب کردن مدیر عامل و هم چنین عملکرد آن را نظارت نماید.  

نحوه ی انتخاب هیئت مدیره

در ماده 107 بدین صورت بیان شده است که هیأت مدیره از بین سهامداران تعیین می گردد . که در شرکتهای سهامی تعداد آنها متغییر می باشد در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکتهای سهامی خاص 3  نفر می باشد .

مرجعی که صلاحیت انتخاب هیأت مدیره را دارا می باشد مجمع عمومی عادی است . اولین بار در مجمع عمومی موسسین انتخاب می شود .در ماده 108 و 109 نیز تصریح دارد که هیأت مدیره توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی برای مدت دو سال تعیین می گردد .که بعد از پایان دوره مدیریت مجدد به ادامه فعالیت خود بپردازند . مدت و نوه فعالیت آن را در اساسنامه شرکت نیز درج می نمایند.

در جهت مطالعه در مورد مجمع عمومی موسس چیست می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید .

اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.(ماده 110)

شرایط انتخاب اعضای هیئت مدیره

 1. عندالزوم مدیر باید دارای سهم باشد حتی یک سهم ، در اساسنامه شرکت قید می گردد که در جهت اینکه شخص مدیر شود باید دارای سهم باشد . بدین صورت که این سهم به صورت وثیقه در شرکت می ماند تا زمانی که مدیران تصفیه نمایند.
 2. اهلیت داشته باشند.
 3. ممنوعیت قانونی نداشته باشد(ماده 111 قانون 1347)

نحوه ی تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره شرکت

رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره با حاضر شدن نیمی از اعضای هیئت مدیره  نیز امکان پذیر است.در صورتی نتیجه گیری گرفته می شود که اکثریت اعضا رأی دهند . مگر در صورتی که اساسنامه شرکت موارد بیشتری را قید کرده باشد.

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می کند.ولی در هرحال یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند چنانچه ظرف یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد راساَ از اعضاء برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آور آورند.بموجب ماده 123 برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیران حاضر و غایب قید می شود و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات نیز با قید تاریخ منعکس می گردد.چنانچه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت:.............................
شماره ثبت شرکت:.................                         سرمایه ثبت شده:.....................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1. خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه
 2. خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه
 3. خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه
 4. خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.

ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:

1-....................................2-................................3-...................................4-................................

امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................و شناسه ملی...................با مسئولیت محدود به شماره ثبت......................مورخ..........................ساعت......................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 1. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه
 2. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه
 3. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه
 4. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه
 5. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه
 6. آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضای هیات مدیره به .........نفر کاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم....................احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

کرج ثبت دارای دپارتمان تخصصی در زمینه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت می باشد هم اکنون می توانید تماس حاصل نمایید.

از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

در صورت ثبت شرکت با موضوع بازرگانی آن شرکت بازرگانی به حساب می آید در این مقاله به توضیحاتی در مورد شرایط و مدارک و مراحل ثبت شرکت بازرگانی در کرج می پردازیم لطفا مطالعه نمایید

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

در این مقاله مطالبی در مورد مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ارائه شده است مقاله را بخوانید.

انحلال شرکت در کرج

در مبحث منحل شدن شرکت در کرج ،تمامی اعضاء بایستی صورتجلسه را به امضاء برسانند و در صورتی که عضوی از شرکت به منحل شدن رضایتی نداشته باشد دیگر اعضاء این توانایی را ندارند تا شرکت را منحل کنند.

نحوه تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت

اعضا هیئت مدیره معمولا بدین صورت انتخاب می شوند که سیاست گذاری و تصمیم گیری های بزرگ سازمان را بر عهده گیرند. هرکدام از اعضا هیئت مدیره خود نماینده شرکت نیز محسوب می شوند

ثبت شرکت معماری در کرج

معماری جزو امورات و فعالیتهایی می باشد که تلفیقی از هنر و طراحی و مهندسی است و به سبک و طریق ساخت و ساز بناها و فضاهای شهری و طراحی محوطه های درونی و بیرونی می پردازد.

انتخاب اسم شرکت در کرج

انتخاب نمودن اسم به منظور ثبت شرکت در کرج یکی از مراحل نخست و مهم ثبت شرکت به شمار می رود. در این مقاله به مطالب مهمی در این مورد پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

شرایط تعیین نام شرکت در کرج

از آن جایی که تعیین نام شرکت برای کرج موضوع بسیار مهمی می باشد ما سعی کرده ایم که در این مقاله مطالبی کوتاه و مفید را برای شما ارائه دهیم با ما همراه باشید

ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج

می توان تشکیل شرکت عمرانی ساختمانی را یکی از مهمترین راه های شروع به فعالیت های بزرگ و پر منفعت برای فعالان و متخصصان این حوزه دانست.

وظایف بازرس شرکت تعاونی

بازرسان، یکی از رکن های مهم سه گانه شرکت تعاونی می باشند. تعداد بازرسان در شرکت تعاونی متغییر بوده و می تواند یک یا چند نفر باشند

تبدیل شرکت سهامی عام به خاص در کرج

لایحه ی اصلاح قانون تجارت ،تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام ،به طور مفصل مورد بیان قرار داده است و مقررات لازم را به منظور عملی ساختن آن ارائه می دهد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
حمیدرضا همتی
سلام قصد تغییر ادرس شرکت و تمدید مدت مدیر عامل را دارم میشه راهنمایی کنید
پاسخ
کرج ثبت
کرج ثبت
سلام برای تغییر آدر و تمدید اعضا مدیرعامل باید 2 تا صورت جلسه تنظیم بشه. تغییر اد رستون از کجا به کجا هستش
پاسخ

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟